Student IT Service

Uw computerstudent aan huis

Algemene voorwaarden Student IT Service

Artikel 1: Definities

 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.  Student IT Service hierna te noemen SIS.

b.  Voorwaarden: de algemene voorwaarden SIS.

c.  Opdracht: een overeenkomst tussen SIS en opdrachtgever voor de levering van diensten (op digitaal gebied) inclusief de voorwaarden.

 

 

Artikel 2: Algemeen

 

2.1 Opdrachtbon: het formulier waarop de inhoud van de opdracht wordt omschreven, evenals de NAW-gegevens van de opdrachtgever en bevat tevens een betalingsovereenkomst met SIS voor het te betalen totaal bedrag. Het verschuldigde bedrag geschied namens bankoverschrijving.

 

 

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betaling

 

3.1 Indien de opdrachtgever lid wordt van SIS kan deze gebruik maken van een voordeliger half- uurtarief en/of korting genieten van de dienst ‘Periodieke Computer Service’ en ‘Software Installatie Service’.

 

3.2 Indien de opdrachtgever niet lid wordt van SIS kan deze geen gebruik maken van een voordeliger half- uurtarief en/of korting genieten van de dienst ‘Periodieke Computer Service’ en ‘Software Installatie Service’.

 

3.3 Een overeenkomst bij SIS wordt aangegaan voor de contractduur van minimaal 1 jaar vanaf de ingangsdatum en wordt automatisch verlengd met een periode van 1 jaar tenzij de opdrachtgever het lidmaatschap opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand door verzending van een bericht via e-mail, online contactformulier of brief (Dovenetelhof 13, 3742 EG, te Baarn).

 

 

Artikel 4: Dienst

 

4.1 Het team van SIS zal altijd proberen de opdracht naar ons beste inzicht en vermogen uit te voeren. SIS zal zich ten allen tijden hiervoor inspannen, maar geeft geen garantie met betrekking tot het eindresultaat. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door studenten en dat opdrachtgever ter alle tijden verplicht is de tarieven voor de gewerkte uren (inclusief de voorrijkosten) te voldoen, ongeacht het eindresultaat van de dienstverlening.

 

4.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan SIS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan SIS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet of tijdig aan SIS zijn verstrekt, heeft SIS het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en de uit de eventuele vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 

4.3 SIS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

4.4 Indien SIS en de opdrachtgever zijn overeengekomen dat de opdracht in verschillende fases zal worden uitgevoerd, kan SIS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd middels een door SIS ingevulde opdrachtbon.

 

4.5 SIS gaat ervan uit dat de opdrachtgever ten allen tijde de rechtmatige eigenaar van het product is ten aanzien waarvan de diensten geleverd worden en geen gebruik maakt van illegaal verkregen hard- en software. De opdrachtgever vrijwaart SIS volledig voor de eventuele aanspraken van derden die daarmee in verband gebracht kunnen worden, alsmede met de uitvoering van de opdracht.

 

4.6 De door de studenten geleverde diensten zullen uitsluitend verricht worden op het adres, welke bij het aangaan van het lidmaatschap door de opdrachtgever is opgegeven, behoudens adreswijzigingen die schriftelijk door opdrachtgever aan SIS zijn doorgegeven.

 

Artikel 5: Wijziging van de opdracht

 

5.1 Indien SIS en de opdrachtgever een aanvulling of wijziging van de opdracht overeenkomen, kan het voorkomen dat het tijdstip van voltooiing van de opdracht wordt gewijzigd. SIS zal altijd de opdrachtgever ten alle tijde hiervan op de hoogte brengen.

 

5.2 De door SIS geraamde tijden zijn slechts indicaties waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

 

5.3 SIS zal de opdrachtgever te allen tijde inlichten over de financiële gevolgen van aanvullingen of wijzigingen in de opdracht.

 

 

Artikel 6: Verbod overname personeel

 

6.1 Het is opdrachtgever verboden gedurende de periode waarin opdrachtnemer werkzaamheden voor opdrachtgever verricht alsmede gedurende een periode van 12 maanden na afloop daarvan, een of meer personeelsleden van opdrachtnemer in dienst te nemen dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten op straffe van betaling aan opdrachtnemer van een vergoeding van 2.000,-euro per personeelslid, onverminderd het recht van opdrachtnemer om nakoming te vorderen.

 

 

Artikel 7: Klachten

 

7.1 Klachten over de geleverde diensten en/of de studenten dienen door de opdrachtgever uiterlijk binnen 48 uur na voltooiing van de betreffende opdracht schriftelijk (Dovenetelhof 13, 3742 EG, te Baarn) of per contactformulier op de website, te worden gemeld aan SIS. SIS zal vervolgens de klacht in behandeling nemen en de opdrachtgever op de hoogte houden van de genomen acties.

7.2 SIS is niet eerder in verzuim dan nadat zij door opdrachtgever in staat is gesteld om de eventuele onvolkomenheid in de opdracht te herstellen.

 

Artikel 8: Betaling en annulering

 

8.1 Goederen en diensten worden geleverd tegen betaling op rekening. Opdrachtgever ontvangt hiervan een factuur. Opdrachtgever hoeft geen aanbetaling te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De betaaltermijn is veertien dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Betaling dient te geschieden binnen de betaaltermijn, op de wijze zoals aangegeven op de factuur.

 

8.2 Betaling anders dan de door SIS aangeboden betalingsmethodes zijn niet mogelijk.

 

8.3 Indien betaling later plaatsvindt dan de in het vorige lid van dit artikel opgenomen betalingstermijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien SIS invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de buitengerechtelijke kosten vallende op die invordering, zijnde 12% van het openstaande saldo met een minimum van € 130,- ten laste van de opdrachtgever.

 

8.4 Bij wijziging van de opdracht binnen 48 uur voorafgaande aan de geplande uitvoering, zijn wij genoodzaakt om € 25 administratie kosten in rekening te brengen.

 

8.5 Bij annulering van de opdracht binnen 48 uur voorafgaande aan de geplande uitvoering, zijn wij genoodzaakt om € 25 administratie kosten in rekening te brengen.

 

8.6 Indien SIS in verband met de annulering meer kosten heeft gemaakt dan de kosten in 8.5 komen ook deze voor rekening van de opdrachtgever.

 

8.7 SIS stuurt op specifieke aanvraag, na ontvangst van de kosten voor de opdracht of het lidmaatschap een btw-factuur. Deze wordt uitsluitend per e-mail verzonden.

 

 

Artikel 9: Tarieven

 

9.1 Alle door SIS vermelde tarieven zijn inclusief BTW.

 

9.2 SIS heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen. Voor de geldende tarieven zie www.studentitservice.nl/tarieven of neem contact op met 035 - 542 0637 (lokaal tarief)

 

 

Artikel 10: Opzegging

 

10.1 Indien de opdracht tussentijds door de opdrachtgever wordt opgezegd, heeft SIS recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies, tenzij de opzegging aan SIS is toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte diensten.

 

Artikel 11: Opschorting en ontbinding

 

11.1 SIS is bevoegd haar verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien: opdrachtgever zijn verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht niet of niet volledig nakomt; na het sluiten van de opdracht aan SIS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

 

11.2 In de in 11.1 genoemde gevallen wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn alle (resterende) schulden aan SIS onmiddellijk opeisbaar en verschuldigd.

 

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

12.1 SIS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook onverschillig door welke oorzaak, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld van SIS of haar leidinggevenden.

Indien en voor zover op SIS enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot 2 maal het factuurbedrag van het door SIS uit hoofde van de desbetreffende opdracht.

 

12.2 De opdrachtgever vrijwaart SIS voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever gebruikte of verstrekte materialen of gegevens in verband met de uitvoering van de opdracht.

 

12.3 Indien de opdrachtgever aan SIS informatiedragers, (elektronische) bestanden of software e.d. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen, defecten en/of aan derde toekomende intellectuele eigendommen. Eventuele schade die SIS hierdoor lijdt blijft voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

12.4 De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen ter voorkoming van ontvreemding van zijn goederen, waaronder begrepen het houden van voldoende toezicht op de door SIS te leveren diensten. SIS is niet aansprakelijk voor het ontvreemden van goederen van de opdrachtgever.

 

12.5 De opdrachtgever kan SIS niet aansprakelijk stellen bij aanschaffen van, wel/niet op advies van SIS en/of haar medewerkers, aankopen. Of een vergoeding voor de aanschaf eisen.

 

Artikel 13: Overmacht

 

13.1 Geen van de partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de opdracht die het gevolg is van overmacht (een niet toerekenbare tekortkoming).

 

13.2 In het geval van SIS wordt onder overmacht in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen iedere staking, arbeidsonrust, ziekte of arbeidsongeschiktheid van werknemer van SIS, storingen in communicatieverbindingen, elektriciteitsstoringen en andere bedrijfsstoringen binnen SIS.

 

13.3 Voor zover SIS ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels (gedeeltelijk) haar verplichtingen is nagekomen en aan deze verplichtingen zelfstandige waarde toekomt, is SIS gerechtigd om voor het reeds nagekomen gedeelte betaalde te krijgen.

 

 

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

 

14.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met SIS aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en SIS zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter aanhangig te maken.

 

 

Artikel 15: Deponering

 

15.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel in november 2017 onder Studentitservice.nl.

 

 

Artikel 16: Software Installatie Service

 

16.1 Tijdens het verhelpen van een software storing kunnen bestanden op de hardware van de opdrachtgever eventueel worden gekopieerd en kunnen systeemsettings en soft- en hardwareconfiguraties eventueel worden aangepast.

 

16.2 Indien SIS bij het verhelpen van een storing, systeemsettings en/of softwareconfiguraties dient te wijzigen, te herstellen, te herconfigureren of te herinstalleren, door gebruik te maken van desbetreffende software van de opdrachtgever , dan zal SIS de storing alleen verhelpen middels gebruikmaking van de originele gelicentieerde software welke in het bezit zijn van de opdrachtgever. SIS zal geen storingen verhelpen op niet gelicentieerde software.

 

16.3 Opdrachtgever zal SIS in voldoende mate vrije en veilige toegang verlenen tot de faciliteiten en systemen van de opdrachtgever zodat SIS aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen.

 

16.4 SIS behoudt zich het recht voor om haar service aan huis of op bedrijf op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van de hardware omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van SIS, risico's ten aanzien van de veiligheid of gezondheid met zich meebrengen. Deze maatregel laat de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever onverlet.

 

16.5 Indien SIS vast stelt dat opdrachtgever gebruik maakt van illegale software, word per direct de overeenkomst ontbonden, en is opdrachtgever alle openstaande rekeningen aan SIS verschuldigd, en dienen binnen een door SIS gestelde termijn betaald te zijn.

 

 

Artikel 17: Periodieke Computer Service

 

17.1 Tijdens het verhelpen van een software storing kunnen bestanden op de hardware van de opdrachtgever eventueel worden gekopieerd en kunnen systeemsettings en soft- en hardwareconfiguraties eventueel worden aangepast.

 

17.2 Indien SIS bij het verhelpen van een storing, systeemsettings en/of softwareconfiguraties dient te wijzigen, te herstellen, te herconfigureren of te herinstalleren, door gebruik te maken van desbetreffende software van de opdrachtgever , dan zal SIS de storing alleen verhelpen middels gebruikmaking van de originele gelicentieerde software welke in het bezit zijn van de opdrachtgever. SIS zal geen storingen verhelpen op niet gelicentieerde software.

 

17.3 Opdrachtgever zal SIS in voldoende mate vrije en veilige toegang verlenen tot de faciliteiten en systemen van de opdrachtgever zodat SIS aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen.

 

17.4 SIS behoudt zich het recht voor om haar service aan huis of op bedrijf op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van de hardware omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van SIS, risico's ten aanzien van de veiligheid of gezondheid met zich meebrengen. Deze maatregel laat de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever onverlet.

 

17.5 Indien SIS vast stelt dat opdrachtgever gebruik maakt van illegale software, word per direct de overeenkomst ontbonden, en is opdrachtgever alle openstaande rekeningen aan SIS verschuldigd, en dienen binnen een door SIS gestelde termijn betaald te zijn.

 

 

Artikel 18: Privacy

 

18.1 Wij zijn van mening dat het beschermen van informatie die ons in toevertrouwd door onze klanten, bezoekers van onze website en andere met wie we communiceren onderdeel van onze verantwoordelijk is. Dit geldt onder meer voor persoonlijke gegevens die u aan ons opgeeft zoals bijv. naam, adres of gegevens die we verkrijgen via sollicitatie. De gegevens worden opgeslagen binnen Student IT Service en worden niet verstrekt aan derden.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over ons of de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, of indien u niet langer wenst in ons systeem te staan, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand telefoonnummer of mailadres. Voorts zullen wij u op verzoek, na verificatie van uw gegevens, een overzicht verstrekken van alle informatie die wij over u hebben verzameld en bewaard. U kunt uw persoonlijke informatie wijzigen, corrigeren of bijwerken of ons verzoeken uw persoonlijke informatie uit onze databank te verwijderen. Wij zullen kopieën van persoonlijke informatie uitsluitend versturen aan het e-mailadres waar u bij ons mee in ons het systeem staat.

 

18.2 Backups, images, software en andere data van de opdrachtgever, worden niet opgeslagen of gekopieerd door SIS, tenzij opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

 

18.3 Gegevens, documenten of wachtwoorden van opdrachtgever, waar SIS mee te maken krijgt, worden nergens opgeslagen, en SIS verplicht zich tot zwijgplicht en geheimhouding van deze gegevens. SIS zal ook nooit gebruik maken van deze gegevens zonder enige toestemming te hebben van opdrachtgever.

 

18.4 Wanneer wij een backup of image voor de opdrachtgever in bewaring nemen na dit te zijn overeengekomen, zal SIS dit zorgvuldig en netjes opslaan, en verplicht SIS zich voor deze gegevens zorg te dragen en niet (zelf) te gebruiken, totdat opdrachtgever zelf weer hierom vraagt.

 

Contactgegevens Student IT Service:

035 - 542 0637 (lokaal tarief)

klantenservice@studentitservice.nl

 

 

Artikel 19: Garantie

 

19.1 Voor elke dienstverlening van SIS, waarbij aan huis of bedrijf soft- en hardware storingen verholpen worden, garandeert SIS dat zij zich zal inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de beschrijving van de service in deze algemene voorwaarden, of in een overeenkomst van SIS mag worden verwacht.

 

19.2 SIS garandeert geen ononderbroken of foutloze werking van een verholpen storing noch dat SIS alle storingen zal verhelpen.

 

19.3 SIS levert onderdelen bij de reparatie van een hardware zonder garanties van enige aard, tenzij anders door SIS aangegeven. Fabrikanten, ontwikkelaars, leveranciers, of uitgevers kunnen echter hun eigen garanties aan de opdrachtgever verlenen. Dergelijke garanties, voor zover van toepassing, staan omschreven in de toepasselijke licentieovereenkomsten.

 

19.4 SIS kan niet garanderen dat alle systeemfuncties en programmatuur van de opdrachtgever na het verhelpen van een soft- en hardware storing op dezelfde of op correcte wijze zullen functioneren. SIS adviseert de opdrachtgever om voorafgaand aan het verhelpen van storingen backups te maken van alle bestanden. SIS aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

 

Student IT Service

035 - 542 0637 (lokaal tarief) | info@studentitservice.nl

KvK: 69455988 | BTW: NL167247177B01

Privacy

Disclaimer

Algemene voorwaarden